Friese geboorteteksten | Fryske berteteksten | blauw-roze.nl

Geboortegedichtjes in het Fries

Mooie gedichtjes in het Fries

Hier kun je de mooiste Friese geboortegedichtjes vinden voor op het geboortekaartjes van je zoon of dochter.
Enkel geboortekaartje met ronde hoeken. Daarop zijn heuvels te zien en erboven vliegen vogels - zwaluwen. Naast het geboortekaartje liggen drie houten haasjes.
Donkergroen geboortekaartje met goudfolie en madeliefjes.

Dêr bist dan. Sa lyts, sa leaf.
In berntsje fan ús tegearre.
Wat binn’ wy wiis mei dy

Ut ús
fan ús
en dochs
sa fansels
dysels

Doest noch neare wiest
dreamden we al fan dy.
In bern fan ús tegearre
de hiele wrâld waard nij!

Diel mei ús dit grutte lok,
kom gau om in poppeslok!

Nosto berne bist
kinne wy mar net ophâlde
fan dy te hâlden.

Sa fier as de moanne en werom
Sa mâl binne wy mei ús jonkje/famke

Yn elke earm in bern
4 hantsjes – 4 fuotsjes
alles der op en der oan!
Dit is in mirakel,
dit is net gewoan!

Pakes, beppes, freonen, sibben
yn it widske leit nij libben.
Wy wolle it fan de dakken roppe:
wy ha in lytse, leave poppe!

Al hiel oeral litte wy jim witte
dat yn ús widske fan reid
op ’e nij in lyts wûnderke leit.

Hjir ha wy lang op wachte einlings is it dan sa fier.
It lytse wûnder yn it widske
en dyn namme op papier.

In glimke fan in ingel
naamst út de himel mei
in tûfke rôze wolken,
in moaie maitiidsdei.
In sulverwite fûgel
in gouden sinnestriel,
hantsjes om te aaien
twa wankjes fan fluwiel.

In wûnder yn ‘e widze
te moai om wier te wêzen,
lekkentsjes mei kant,
reade wyn yn glêzen.
Wy sjogge ús de eagen út
wol tûzen kear opnij
do bist ús eigen berntsje
wat binn’ wy wiis mei dy.